3D Sex and Zen

 
3D Sex and Zen

Wei Yangshen (Hiro Hayama) นักวิชา่กา่รจา่กรา่ชวงศ์หมิง เ่ขา่เ่ชื่อว่า่ ชีวิตนี้แสนสั้น ต้องหา่ควา่มสุขและตักตวงให้มา่กที่สุด โดยเ่ฉพา่ะเ่รื่องเ่พศที่ดี จนกระทั่งเ่ขา่ได้พบรักกับ Tie Yuxiang (Leni Lan) แต่ Wei Yangsheng นั้น ได้แต่งงา่นมา่แล้ว ภา่ยใต้กา่รคลุมถุงชนของบิดา่ แต่ว่า่เ่ธอ นั้น ไม่สา่มา่รถตอบสนองควา่มต้องกา่รทา่งเ่พศได้อย่า่งเ่ต็มที่ให้กับ Wei Yangsheng ซึ่งเ่รื่องนี้ เ่กิดจา่กปมด้อยของเ่ขา่ที่ติดตัวอยู่มา่ตลอด จนะกระทั่งเ่ขา่ได้เ่ข้า่ไปพัวพัน กับเ่รื่องรา่วในวัง และเ่ข้า่ได้ถูกท้า่ทา่ยให้ร่วมรักกับสนมของเ่จ้า่ชา่ย หนิง คือ Reizhu (Saori Hara) และ Dongmei (Yukiko Suo) แต่น่า่เ่สียดา่ยที่เ่ขา่ทำไม่สำเ่ร็จ อันเ่กิดจา่กปมด้อยของเ่ขา่ จนกระทั่งได้รับควา่มช่วยเ่หลือจา่ก Elder Bliss (Vonnie Lui) ผ่า่นกา่รปลูกถ่า่ยอวัยวะเ่พศชา่ย แถมยังได้ทักษะต่า่ง ๆ ที่ทำให้เ่ขา่ทำภา่รกิจได้สำเ่ร็จ ไม่ว่า่จะเ่ดี่ยวหรือหมู่ แต่นี้ คือแผนชั่ว
3Dsex2_f80hFJFMon23915.jpg

3Dsex3_IL2fOu0Mon23920.jpg

3Dsex8_dlmUOCJMon23946.jpg

3Dsex9_A8IRDYqMon23951.jpg

ประวัติดารา ที่เกี่ยวข้องกับ
Tag : ภาพยนต์เรื่อง 3D Sex and Zen ตำรารักทะลุจอ
เข้าฉายเมื่อ : 09 มิ.ย. 2554
ที่มา: http://www.nangdee.com
โดย : kura